Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Glis glis pindicus Δασομυωξός της Πίνδου
Glis glis argenteus Δασομυωξός
Grampus griseus Σταχτοδέλφινο
Globicephala melaena Μαυροδέλφινο