Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis capaccinii Ποδαρομυωτίδα
Myotis daubentoni Μυωτίδα του Νταουμπέντον
Mus musculus Σταχτοποντικός
Martes foina Κουνάβι
Martes martes Δεντροκούναβο
Microtus nivalis Χιονοπόντικας
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Miniopterus schreibersii Πτερυγονυχτερίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myomimus personatus Μυόμιμος