Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας