Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Microtus subterraneus Αρουραίος ο υπόγειος
Microtus epiroticus Αρουραίος της Ηπείρου
Microtus guentheri macedonicus Αρουραίος της Μακεδονίας
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Microtus thomasi Αρουραίος του Τόμας
Microtus feltini Αρουραίος του Φελτίνι
Meles meles Ασβός
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Mustela putorius Βρωμοκούναβο
Martes martes Δεντροκούναβο
Martes foina Κουνάβι
Myotis blythi Μακρομυωτίδα
Monachus monachus Μεσογειακή φώκια
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Myotis mystacinus Μουστακομυωτίδα
Myotis przewalskii Μυθωτίδα του Πρζεβάλσκι
Myocastor coypus Μυοκάστορας
Myotis bechsteini Μυωτίδα του Μπεχστάιν
Myotis brandtii Μυωτίδα του Μπραντ
Myotis nattereri Μυωτίδα του Νάττερερ