Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Pipistrellus kuhli kuhli Λευκονυχτερίδα
Plecotus austriacus Μεσογειακή ωτονυχτερίδα
Pipistrellus pipistrellus Νανονυχτερίδα
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Physeter macrocephalus Φυσητήρας
Phocaena phocaena Φώκαινα
Plecotus auritus Ωτονυχτερίδα