Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Atherina hepsetus Σουβλίτης
Atherina boyeri Αθερίνα
Aspius aspius Ασπρογρίβαδο
Aristichthys nobilis Μαρμαροκυπρίνος
Aphanius fasciatus Ζαχαριάς
Anguilla anguilla Χέλι
Alosa macedonica Λιπαρία
Alosa fallax nilotica Σαρδελομάνα
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Acipenser sturio Ξυρίχι
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Abramis brama Λεστιά