Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Liza saliens Γάστρος
Liza ramada Μαυράκι (Λαυκίνος)
Liza aurata Μυξινάρι
Leuciscus keadicus Μενίδα
Leuciscus cephalus albus Τυλινάρι
Leuciscus cephalus vardarensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus peloponnensis Τυλινάρι
Leuciscus cephalus macedonicus Τυλινάρι
Leuciscus borysthenicus Τσαϊλάκι
Leuciscus "svallize" Δροσσίνα
Leucaspius delineatus Μικροσίρκο
Lepomis gibbosus Ηλιόψαρο
Ladigesocypris ghigii ghigii Γκιζάνι