Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Melilotus neapolitana
Melilotus officinalis
Melilotus segetalis
Melilotus sulcata
Melilotus altissima Μελίλωτος ο υψηλότατος
Melanocorypha leucoptera Λευκόφτερη γαλιάντρα
Melanocorypha yeltoniensis Μαυρογαλιάντρα
Meles meles Ασβός
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Micromys minutus Νανοπόντικας
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha microphylla
Mentha suaveolens
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mesembryanthemum crystallinum
Mergus albellus Νανοπρίστης