Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rumex crispus
Rumex cristatus
Rumex kerneri
Rumex nebroides
Rumex nepalensis
Rumex pulcher
Rumex scutatus
Rumex thyrsiflorus
Rumex vesicarius
Rumex palustris Λάπατο το ελόφιλο
Ruscus aculeatus
Ruscus hypoglossum
Ruscus hypophyllum
Ruta graveolens
Ruta montana
Rutilus macedonicus Μαυροτσιρώνι
Rutilus rutilus Τσιρώνι
Rutilus ylikiensis Δρομίτσα
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός