Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Δέλτα του Έβρου
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010001
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Εβρου
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 15508.52
Χερσαία Έκταση (ha) 90000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 161.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1065.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 20.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο Δέλτα ποταμού με λίμνες γλυκού νερού, υφάλμυρες λίμνες και έλη, παράκτιες αμμώδεις νησίδες, λασπότοποι, παραποτάμια δάση, λιβάδια και καλλιεργήσιμη γη. Επίσης μεγάλες λίμνες γλυκού νερού και ορυζώνες στο Τουρκικό τμήμα του Δέλτα. Φυσικά οικοσυστήματα, όχι πολύ διαταραγμένα, ανάμεσα σε περιοχές διαφορετικής πανίδας.
Κατάσταση Τόπου Υποβαθμισμένη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένας από τους πέντε καλύτερους υγροτόπους στην Ελλάδα. Μπορεί να υποστηρίξει μια ποικιλία από είδη πουλιών εάν προστατευθεί. Παλιότερα ήταν περιοχή αναπαραγωγής των Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), Grus grus (Γερανός) και Anser anser (Σταχτόχηνα). Μία από τις τέσσερις Ελληνικές αποικίες Falacrocorax carbo (Κορμοράνοι). Μικρές νησίδες κοντά στην παραλία και στις λιμνοθάλασσες, έχουν σημαντικές αποικίες Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο), Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο), Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο) και Glareola pratincola (Νεροχελίδονο). Παρυδάτια πουλιά αναπαράγονται στο Δέλτα. Εναπομείναντες πληθυσμοί από σπάνια αρπακτικά πουλιά . Σημαντική περιοχή για μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα υδρόβια πτηνά. Από το 1983 υπάρχουν Phoenicopterus ruber (Φοινικόπτερο), αλλά δεν αναπαράγονται ακόμη εδώ.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Διεκδίκηση εδαφών και αποξήρανση εκτάσεων για καλλιέργειες, υπερβόσκηση βοοειδών, επέκταση των ζωνών αλιείας, έντονο κυνήγι και λαθραλιεία, απόβλητα από αγροχημικές, αστικές και βιομηχανικές πηγές.
Τρωτότητα Το υπερβολικό κυνήγι επηρεάζει σοβαρά τους πληθυσμούς των υδρόβιων πουλιών και είναι η κύρια απειλή για τα αρπακτικά, μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα πουλιά. Η ελώδης βλάστηση και τα φωλιάζοντα πουλιά υποφέρουν από την υπερβόσκηση βοοειδών. Η κακή υδρολογική διαχείριση βλάπτει την βλάστηση και την άγρια ζωή.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Iris spuria ochroleuca
Leucojum aestivum aestivum
Αξιόλογα Θηλαστικά
Bubalus bubalis (Βούβαλος)
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Citellus citellus gradojevici (Σπερμόφιλος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Lutra lutra (Βίδρα)
Vormela peregusna (Στικτοϊκτίδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anser erythropus (Νανόχηνα)
Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
Anthropoides virgo (Νυφογερανός)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Aquila rapax orientalis (Στεπαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo lagopus lagopus (Χιονογερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius asiaticus (Ασιατικός σφυριχτής)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Clamator glandarius (Κισσόκουκος)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Cygnus columbianus bewickii (Νανόκυκνος)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza leucocephalus (Ελατοτσίχλονο)
Emberiza schoeniclus schoeniclus (Καλαμοτσίχλονο)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gypaetus barbatus aureus (Γυπαητός)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hoplopterus spinosus (Αγκαθοκαλημάνα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Melanitta fusca (Βελουδόπαπια)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Neophron percnopterus (Ασπροπάρης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe isabellina (Αμμοπετρόκλης)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna bengalensis (Ταξιδογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia orientalis (Τριγονοπερίστερο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna ferruginea (Καστανόχηνα)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa flavipes (Κιτρινοσκέλης)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Xenus cinereus (Ρωσότριγγας)
Zoothera dauma aurea (Τσίχλα της Σιβηρίας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bombina bombina (Κοκκινοβομβίνα)
Bombina variegata scabra (Κιτρινοβομβίνα)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Cyrtodactylus kotschyi danilewskii (Κυρτοδάκτυλος του Ντανιλέφσκι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisops elegans macrodactylus (Οφίσωψ)
Αξιόλογα Ψάρια
Abramis brama (Λεστιά)
Acipenser sturio (Ξυρίχι)
Alburnus alburnus stroumicae (Σίρκο του Στρυμώνα)
Aspius aspius (Ασπρογρίβαδο)
Barbus cyclolepis cyclolepis (Βιργιάνα)
Carassius auratus gibellio (Πεταλούδα)
Carassius carassius (Κουτσουράς)
Chalcalburnus chalcoides macedonicus (Γκελάρτζα)
Chondrostoma vardarensis (Γουρουνομύτης)
Cobitis stroumicae (Θρακοβελονίτσα)
Esox lucius (Τούρνα)
Gobio gobio bulgaricus (Γυφτόψαρο)
Hypophthalmichthys molitrix (Ασημοκυπρίνος)
Knipowitschia caucasica (Ποντογωβιός)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Leucaspius delineatus (Μικροσίρκο)
Leuciscus borysthenicus (Τσαϊλάκι)
Leuciscus cephalus macedonicus (Τυλινάρι)
Perca fluviatilis (Περκί)
Phoxinus phoxinus (Κοκκινόγαστρος)
Platichthys flesus luscus (Φασσί)
Proterorhinus marmoratus (Ρινογωβιός)
Rutilus rutilus (Τσιρώνι)
Sabanejewia aurata balcanica (Χρυσοβελονίτσα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Stizostedion lucioperca (Ποταμολαύρακο)
Vimba melanops (Μαλαμίδα)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη