Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tursiops truncatus Ρινοδέλφινο
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας