Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Rattus rattus frugiforus
Rattus norvegicus norvegicus Δεκατιστής