Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Cyrtodactylus kotschyi wettsteini Κυρτοδάκτυλος του Βεττστάιν
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Lacerta viridis viridis Πρασινόσαυρα
Hemidactylus turcicus turcicus Σαμιαμίδι
Eryx jaculus turcicus Έρυξ (Λουρίτης)
Lacerta trilineata trilineata Τρανόσαυρα
Cyrtodactylus kotschyi tinensis Κυρτοδάκτυλος της Τήνου
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ