Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis erhardii zafranae Γουστέρα των Ζαφρανίων
Podarcis erhardii werneriana Σιλιβούτι του Βέρνερ
Podarcis milensis weigandi Γουστέρα …
Podarcis erhardii thessalica Σιλιβούτι της Θεσσαλίας
Podarcis erhardii thermiensis Σιλιβούτι των Θερμιών
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Podarcis erhardii schiebeli Σιλιβούτι του Σίμπελ
Podarcis erhardii ruthveni Σιλιβούτι του Ρουθβένιο
Podarcis erhardii riveti Σιλιβούτι του Ριβέτι
Podarcis erhardii rechingeri Σιλιβούτι του Ρέχινγκερ
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii phytiusae Σιλιβούτι της Πυτιούσας
Podarcis peloponnesiaca phryne Γουστέρα της Φρύνης
Podarcis peloponnesiaca peloponnesiaca Γουστέρα της Πελοποννήσου
Podarcis erhardii pachiae Σιλιβούτι της Παχιάς