Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Pyrus salvifolia Αγριαχλαδιά η φασκομηλόφυλλη
Pyrus pyraster Αγριαχλαδιά
Pyrus elaeagrifolia Αγριοαχλαδιά της Θράκης
Pyrus caucasica Αγριαχλαδιά του Καυκάσου
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula Πύρρουλας
Pyrrhocorax pyrrhocorax docilis Κοκκινοκαλιακούδα
Pyrrhocorax graculus graculus Κιτρινοκαλιακούδα
Pyrola minor
Pyrola chlorantha
Pyrgus cinarae Πύργος ο σταχτύς
Pyrgomorha conica conica Πυργομόρφη η κωνική
Pyracantha coccinea Πυράκανθος
Pycnomon acarna
Putoria calabrica Πουτόρια
Punica granatum Ροδιά
Pungitius platygaster Ποντογόστεος
Pungitius hellenicus Ελληνογόστεος
Pulsatilla halleri rhodopaea
Pulmonaria rubra