Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Jynx torquilla torquilla Στραβολαίμης
Jurinea taygetea
Jurinea mollis
Jurinea consanguinea
Jurinea cadmea
Juniperus sabina Αγρικυπάρισσο το Σαβίνιο
Juniperus phoenicea Θαμνοκυπάρισσο
Juniperus oxycedrus oxycedrus Αγριόκεδρο
Juniperus oxycedrus macrocarpa Θαλασσόκεδρο
Juniperus foetidissima Βουνοκυπάρισσο
Juniperus excelsa Αγριοκυπάρισσο
Juniperus drupacea Δενδρόκεδρο
Juniperus communis hemisphaerica Βουνόκεδρο το ημισφαιρικό
Juniperus communis alpina Νάνο βουνόκεδρο
Juniperus communis communis Θαμνόκεδρο
Juncus trifidus trifidus
Juncus thomasii
Juncus tenuis
Juncus subulatus
Juncus striatus