Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bufo bufo bufo Χωματόφρυνος
Buteo lagopus menzbieri Χιονογερακίνα
Buteo lagopus lagopus Χιονογερακίνα
Barbus albanicus Στρωσσίδι
Barbus graecus Σκαρούνι
Betula pendula Σημύδα
Balaenoptera acutorostrata Ρογχοφάλαινα
Buxus sempervirens Πυξός
Balaenoptera physalus Πτεροφάλαινα
Bufo viridis viridis Πρασινόφρυνος
Barbus euboicus Πετρόψαρο
Burhinus oedicnemus saharae Πετροτριλίδα της Σαχάρας
Burhinus oedicnemus oedicnemus Πετροτριλίδα
Bufonia paniculata Μπυφόνια η φοβοειδής
Bufonia tenuifolia Μπυφόνια η στενόφυλλη
Bruntridactylus irremipes Μπρουτριδάκτυλος ηρρεμόπους
Bruckenthalia spiculifolia Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη
Brintesia circe Μπριντέσια της Κίρκης
Barbus prespensis Μπριάνα
Brenthis daphne Μπρενθίς της δάφνης