Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Apus pallidus illyricus Ωχροσταχτάρα
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Anas acuta Ψαλίδα
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Abies alba Χτενοέλατο
Aquila chrysaetos homeyeri Χρυσαητός …
Aquila chrysaetos chrysaetos Χρυσαητός
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Arenaria interpres Χαλικοκυλιστής
Anguilla anguilla Χέλι
Acrocephalus arundinaceus Τσιχλοποταμίδα
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Anas penelope Σφυριχτάρι
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό