Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα AMVRAKIKOS KOLPOS, LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI KORAKONISIA
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος NATURA
Κωδικός Τόπου GR2110004
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 23010.75
Χερσαία Έκταση (ha) 12113.64
Συνολική Περίμετρος (km) 164.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 508.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου The dominant type of vegetation is the King's Boris fir forests (Abies borisii-regis). Abies borisii regis forms pure, fairly well structured forests and is only mixed with beech at small patches (the habitat is described with the code 9270, which, however, corresponds to mixed beech-fir forests).
Κατάσταση Τόπου
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες It is one of the best conserved, with high ecological value ecosystems both in national and international level; in it we can find at least all elements of a typical natural mediterranean delta. The habitat types that are in a very good ecological condition and cover large areas are the wet meadows of Juncus and the halophytic communities of the class Arthrocnemetalia. The halophilous vegetation covers important area and apart from Acheloos delta and the delta complex near Thessaloniki, this is the largest delta complex throughout Greece.The Tsoukalio lagoon is one of the largest of its kind not only in Greece but in the entire Mediterranean region. The major reed-bed area on the Louros can be considered as one of the largest coherent reed-beds in Greece, and the deciduous woodland on the Mavrovouni hill represents a system comparatively rare in Greece. Some interesting plant taxa listed in sections 3.3 and 3.4 with motivation D, occur in the site area. These are: a) Galium intricatum and Malcolmia graeca subsp. bicolor endemic to the Balkan Peninsula; b) Alnus glutinosa and Fraxinus angustifolia, the populations in Greece of which are very degraded and must be protected; c) Ophrys ferrum-equinum, occurring on Greece and Anatolia, d) Salvinia natans and Cotula coronopifolia, which are scattered in Greece, and e) Spirodela polyzhiza, a species not common in Greece. Salvinia natans additionally receives motivation D since it is protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 and is also listed in the WCMC Plants Database as "Endangered". It is well known that the Greek delta areas are very rich ecosystems. This is particularly evident from the fauna of this site, which is very diverse and abundant. Several vertebrate taxa (other than birds) have been recorded from this site. Some of them are listed in Annex II of the Directive 92/43/EEC (section 3.2) some remaining taxa are considered Other Important or Greek Important Species (sections 3.3 and 3.4). It should be noted here that taking the opinion of Economidis (pers. comm.) into consideration, we include under the fish names of Valencia hispanica, Phoxinellus spp., Cobitis taenia, the following valid Greek taxa respectively (Economidis, 1991): V. letourneuxi and Psuedophoxinus stymphalicus. Among the taxa of sections 3.3 and 3.4, some are threatened in Greece indicated by motivation A (the water shrew Neomys anomalus, the dormouse Dryomys nitedula wingei, the jackal Canis aureus and the fish Leuciscus cephalus albus). Most of the taxa from these two sections are protected by the Bern Convention therefore receiving the C motivation (the only exceptions are the hedgehog Erinaceus concolor, the harvest mouse Micromys minutus, the rock mouse Apodemus mystacimus epimelas, the vole Microtus thomasi and the jackal Canis aureus). Moreover, most of these taxa are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981 thus being eligible for motivation D (in this case the exceptions are the frogs Rana epeirotica, R. ridibunda, the lizards Ophisaurus apodus, Ablepharus kitaibelii, the snake Vipera ammodytes, the small mammals Neomys anomalus, Micromys minutus, Apodemus mystacinus epimelas, Microtus thomasi, the jackal Canis aureus, the marten Martes foina and the badger Meles meles). The D motivation is also allocated to: a) the anurans Bufo viridis, Hyla arborea, Rana dalmatina, the lizard Ablepharus kitaibelii and the snake Natrix tessellata, since these taxa are mentioned in the handbook of the CORINE-Biotopes Project, and b) the newt Triturus vulgaris graecus, the frog Rana epeirotica, the lizards Algyroides nigropunctatus, Podarcis erhardii, P. taurica ionica, and the small mammals Micromys minutus, Apodemus mystacinus epimelas, Microtus thomasi, since they are all Balkan endemics. The invertebrate species listed in section 3.3 and 3.4 with motivation D are protected by the Greek Presidential Decree 67/1981. Everes argiades is included in the list of "Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe. This is an important site for wintering ducks and geese, breeding, passage and wintering raptors and migratory waders. Species of concern include: Pelecanus crispus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egretta alba, Ciconia ciconia, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Anas penelope, Anas crecca, Anas acuta, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca, Aquila clanga, Fulica atra, Haematopus ostralegus, Himantopus himantopus, Burhinus oedicnemus, Glareola pratincola, Charadrius alexandrinus, Calidris minuta, Calidris ferruginea, Numenius tenuirostris, Tringa totanus, Gelochelidon nilotica, Sterna sadvicensis, Sterna albifrons, Chlidonias hybridus and Calandrella brachydactyla.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές
Τρωτότητα The halophilous vegetation is threatened by dam building. The Juncus meadows are threatened and because of grazing, over-fertilization, burning and drainage. The gallery woodlands seem to be the most intensely affected ecosystem. Another important reason for their reduction is the continuous tree-felling. Only a small percentage of their original extension remains and a small part of them is still capable for regeneration. A further, much larger area has lost any chance of survival. This part can be viewed as a declining relict incapable for regeneration. Continuous relocation of the gravel beds prevents the gallery woodlands from regenerating in these areas. Furthermore, significant reason for the restriction of the gallery forest is the enlargement of the agricultural land in the area. The maquis vegetation is very degraded as a result of grazing and wood-felling. The most important sources of water pollution of the rivers and lagoons are the domestic and industrial sewage as well as the existence of a slaughter-yard in the area. The intensified land cultivation accompanied by the overuse of pesticides and fertilizers comprises the main threat for the local fauna. The available data indicate that for the time being the effect of these factors are not in a dangerous level. But it is sure that without a carefully planned and strictly enforced protection programme, eutrophication and pollution of water masses will be soon visible and will produce serious damages in many animal communities of this delicate delta ecosystem, even in the extensive fish culture units existing in the large lagoons of the site. Other major threats for the avifauna include intensive illegal hunting, disturbance of the breeding grounds of globally threatened birds, agricultural expansion that continuously minimize the saltmarshes and the wet grasslands of the area, groundwater abstraction, large-scale works to improve fish production in the lagoons and road constructions. The last pair of Haliaeetus albicilla of western Greece was lost due to intensive illegal hunting, illegal use of poisoned baits and the construction of a road close to its breeding grounds.
Προτεραιότητα προστασίας

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Alnus glutinosa (Κλήθρο)
Cotula coronopifolia
Fraxinus angustifolia oxycarpa (Νερόφραξος)
Salvinia natans
Silene ungeri
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Dryomys nitedula wingei (Δεντρομυωξός)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Martes martes (Δεντροκούναβο)
Meles meles (Ασβός)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Mustela nivalis galinthias (Νυφίτσα)
Neomys anomalus milleri (Βαλτομυγαλή)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter brevipes (Σαΐνι)
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Acrocephalus arundinaceus (Τσιχλοποταμίδα)
Acrocephalus melanopogon (Μουστακοποταμίδα)
Acrocephalus schoenobaenus (Βουρλοποταμίδα)
Acrocephalus scirpaceus (Καλαμοποταμίδα)
Actitis hypoleucos (Ποταμότριγγας)
Alauda arvensis arvensis (Σταρήθρα)
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas querquedula (Σαρσέλα)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Anthus pratensis pratensis (Λιβαδοκελάδα)
Anthus spinoletta littoralis (Νεροκελάδα …)
Anthus trivialis trivialis (Δενδροκελάδα)
Apus apus apus (Σταχτάρα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Apus pallidus illyricus (Ωχροσταχτάρα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Arenaria interpres (Χαλικοκυλιστής)
Asio flammeus (Βαλτόμπουφος)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Bubo bubo bubo (Μπούφος)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Buteo buteo buteo (Γερακίνα)
Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calidris alba (Λευκοσκαλήθρα)
Calidris alpina alpina (Λασποσκαλήθρα)
Calidris ferruginea (Δρεπανοσκάληθρα)
Calidris minuta (Νανοσκαλήθρα)
Calidris temminckii (Σταχτοσκαλήθρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Carduelis spinus (Λούγαρο)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Charadrius alexandrinus (Θαλασσοσφυριχτής)
Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής)
Charadrius hiaticula (Αμμοσφυριχτής)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias leucopterus (Αργυρογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Ciconia nigra (Μαυροπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Circus macrourus (Στεπόκιρκος)
Circus pygargus (Λιβαδόκιρκος)
Coccothraustes coccothraustes (Κοκκοθραύστης)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Corvus frugilegus frugilegus (Χαβαρόνι)
Coturnix coturnix (Ορτύκι)
Cuculus canorus (Κούκος)
Cygnus olor (Κύκνος)
Delichon urbica urbica (Σπιτοχελίδονο)
Dendrocopos medius medius (Μεσοτσικλητάρα)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Emberiza hortulana (Βλάχος)
Emberiza melanocephala (Αμπελουργός)
Emberiza schoeniclus intermedia (Καλαμοτσίχλονο)
Erithacus rubecula balcanica (Κοκκινολαίμης των Βαλκανίων)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Falco cherrug (Στεπογέρακο)
Falco columbarius (Νανογέρακο)
Falco naumanni (Κιρκινέζι)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Falco vespertinus (Μαυροκιρκίνεζο)
Ficedula albicollis (Κρικομυγοχάφτης)
Ficedula hypoleuca (Μαυρομυγοχάφτης)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Fringilla coelebs coelebs (Σπίνος)
Fringilla montifringilla (Χειμωνόσπινος)
Fulica atra (Φαλαρίδα)
Gallinago gallinago (Μεκατσίνι)
Gallinago media (Διπλομπεκάτσινο)
Gavia arctica arctica (Λαμπροβούτι)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haematopus ostralegus (Στρειδοφάγος)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais icterina (Κιτρινοστριτσίδα)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Hippolais pallida elaeica (Ωχροστριτσίδα)
Hirundo daurica rufula (Δεντροχελίδονο)
Hirundo rustica rustica (Χελιδόνι)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Lanius senator senator (Κοκκινοκέφαλος)
Larus fuscus (Μελανόγλαρος)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Larus melanocephalus (Μαυροκέφαλος γλάρος)
Larus minutus (Νανόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limicola falcinellus (Ραβδοσκαλήθρα)
Limosa lapponica lapponica (Ακτοτούρλι)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Locustella luscinioides (Καλαμοτριλιστής)
Lullula arborea arborea (Δεντροσταρήθρα)
Luscinia megarhynchos (Αηδόνι)
Luscinia svecica cyanecula (Γαλαζολαίμης)
Melanitta fusca (Βελουδόπαπια)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Mergus serrator (Σκουφοπρίστης)
Merops apiaster (Μελισσοφάγος)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Motacilla alba alba (Λευκοσουσουράδα)
Motacilla cinerea (Σταχτοσουσουράδα)
Motacilla flava beema (Κιτρινοσουσουράδα)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Numenius arquata arquata (Τουρλίδα)
Numenius phaeopus (Σιγλίγουρος)
Numenius tenuirostris (Στενόραμφη τουρλίδα)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Oenanthe hispanica (Ασπροκώλα)
Oenanthe oenanthe oenanthe (Σταχτοπετρόκλης)
Oriolus oriolus oriolus (Συκοφάγος)
Otus scops (Γκιώνης)
Pandion haliaetus (Ψαραητός)
Panurus biarmicus biarmicus (Μουστακαλής)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pernis apivorus (Σφηκιάρης)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Phalaropus lobatus (Ερυθρόλαιμος φαλαρόποδας)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Phoenicopterus ruber roseus (Φοινικόπτερος)
Phoenicurus ochruros (Καρβουνιάρης)
Phylloscopus collybita abietinus (Δενδροφυλλοσκόπος των ελάτων)
Phylloscopus sibilatrix (Δασοφυλλοσκόπος)
Phylloscopus trochilus acredula (Θαμνοφυλλοσκόπος)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria albifrons (Βροχοπούλι)
Pluvialis squatarola (Αργυροβροχοπούλι)
Podiceps auritus auritus (Χειμωνοβροχοπούλι)
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Podiceps nigricollis (Μαυροβουτηχτάρι)
Porzana parva (Μικροπουλάδα)
Prunella modularis (Θαμνοψάλτης)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Riparia riparia riparia (Οχθοχελίδονο)
Saxicola rubetra (Καστανολαίμης)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Stercorarius parasiticus (Γερακοληστόγλαρος)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna caspia (Καρατζάς)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Streptopelia turtur (Τριγώνι)
Sturnus vulgaris tauricus (Ψαρόνι του Ταύρου)
Sylvia atricapilla (Μαυροσκούφης)
Sylvia borin borin (Κηποτσιροβάκος)
Sylvia cantillans albistriata (Κοκκινοτσιροβάκος)
Sylvia communis communis (Θαμνοτσιροβάκος)
Sylvia hortensis crassirostris (Δεντροτσιροβάκος)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa erythropus (Μαυρότριγγας)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Tringa nebularia (Πρασινοσκέλης)
Tringa ochropus (Δασότριγγας)
Tringa stagnatilis (Βαλτότριγγας)
Tringa totanus totanus (Κοκκινοσκέλης)
Turdus iliacus iliacus (Κοκκινότσιχλα)
Turdus philomelos (Τσίχλα)
Turdus pilaris (Κεδρότσιχλα)
Upupa epops epops (Τσαλαπετεινός)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Xenus cinereus (Ρωσότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Ablepharus kitaibelii fabichi (Αβλέφαρος)
Algyroides nigropunctatus (Κερκυραϊκή σαύρα)
Anguis fragilis colchicus (Κονάκι)
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Caretta caretta caretta (Χελώνα καρέττα)
Coluber najadum dahlii (Σαΐτα του Νταλ)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hemidactylus turcicus turcicus (Σαμιαμίδι)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata cariensis (Τρανόσαυρα της Ικαρίας)
Lacerta viridis meridionalis (Πρασινόσαυρα η …)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix natrix persa (Ντρόφιδο το Περσικό)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii amorgensis (Σιλιβούτι της Αμοργού)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana graeca (Ελληνικός Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Vipera ammodytes meridionalis (Οχιά)
Αξιόλογα Ψάρια
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη