Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Νήσοι Βόρειοι Σποράδες
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00060020
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Μαγνησίας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 27027.01
Χερσαία Έκταση (ha) 24000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 371.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 680.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Σύμπλεγμα αραιοκατοικημένων νησιών.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Σημαντική περιοχή για τη θαλάσσια ζωή (κυρίως για την Μεσογειακή Φώκια) και πιθανώς για τα μεταναστευτικά πουλιά και την ενδημική χλωρίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Λαθραλιεία, όχληση από τους τουρίστες.
Τρωτότητα Η τουριστική εκμετάλλευση προκαλεί όχληση της άγριας ζωής και την υποβάθμιση των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων. Ρύπανση του θαλάσσιου νερού λόγω της συχνής διέλευσης πλοίων.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Aceras anthropophorum
Acer orientale (Σφενδάμι Κρητικό)
Aethionema polygaloides
Amelanchier chelmea (Αμελάνχιερ του Χελμού)
Arenaria phitosiana
Asterolinon linum-stellatum (Αστερόλινο)
Athamanta macedonica
Atriplex recurva
Brassica cretica cretica
Bupleurum gracile (Βούπλευρο το χαρίεν)
Campanula chalcidica
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula sciathia
Campanula spatulata spatulata
Carduus macrocephalus sporadum
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum (Κενταύριο το στενανθές)
Cephalaria squamiflora squamiflora (Κεφαλάρια η λεπιδανθής)
Coronilla cretica (Κορονίλλα η κρητική)
Crepis hellenica
Daphne gnidioides (Δαφνούλα η γκνιδιοειδής)
Filago aegaea aristata
Fritillaria ehrhartii
Galium recurvum
Galium reiseri
Geum urbanum
Hedypnois cretica tubaeformis
Hedypnois rhagadioloides rhagadioloides
Helianthemum salicifolium
Helleborus cyclophyllus
Lathyrus digitatus
Lens ervoides
Limonium virgatum
Linum leucanthum
Malcolmia macrocalyx macrocalyx
Odontites linkii
Orchis boryi
Pinus halepensis (Κοινό πεύκο)
Pinus pinea (Κουκουναριά)
Polygala venulosa
Ruta graveolens
Scabiosa hymettia (Σκαμπιόζα του Υμηττού)
Serapias orientalis orientalis
Sideritis curvidens
Silene fabaria fabaria
Smyrnium creticum
Stachys tetragona
Stipa pulcherrima
Symphyandra sporadum
Torilis arvensis elongata
Verbascum aphentulium
Viola alba thessala
Αξιόλογα Θηλαστικά
Capra aegagrus (Αγριοκάτσικο)
Monachus monachus (Μεσογειακή φώκια)
Tursiops truncatus (Ρινοδέλφινο)
Αξιόλογα Πτηνά
Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο)
Alectoris chukar (Νησιώτικη πέρδικα)
Apus melba melba (Σκεπαρνάς)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Calonectris diomedea (Αρτέμης)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Falco subbuteo (Δεντρογέρακο)
Hieraaetus fasciatus (Σπιζαητός)
Hydrobates pelagicus (Υδροβάτης)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus audouinii (Αιγαιόγλαρος)
Muscicapa striata neumanni (Σταχτομυγοχάφτης)
Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας)
Puffinus puffinus yelkouan (Μύχος)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi (Κυρτοδάκτυλος του Φουκς)
Elaphe quatuorlineata quatuorlineata (Λαφίτης)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Lacerta trilineata trilineata (Τρανόσαυρα)
Lacerta viridis viridis (Πρασινόσαυρα)
Malpolon monspessulanus insignitus (Σαπίτης)
Ophisaurus apodus thracius (Τυφλίτης)
Podarcis erhardii ruthveni (Σιλιβούτι του Ρουθβένιο)
Podarcis milensis weigandi (Γουστέρα …)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Poecilimon thessalicus (Ποκιλίμων ο Θεσσαλός)
Σχόλια για τα είδη