Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Helianthus tuberosus
Helichrysum amorginum
Helianthus annuus
Helianthemum salicifolium
Halocnemum strobilaceum Ολόκνημο το στροβιλοειδές
Halimione portulacoides Αλιμιόνη η αντρακλοειδής
Hammatolubium lotoides
Halophila stipulacea Αλοφίλη η παραφυλλοφόρος
Haberlea rhodopensis
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum boissieranum
Haplophyllum buxbaumii
Haplophyllum coronatum
Hainardia cylindrica
Halacsya sendtneri
Halimium umbellatum Αλίμιο το σκιαδανθές
Hedysarum glomeratum
Hedysarum spinosissimum
Helianthemum alpestre
Helichrysum doerfleri