Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Streptopelia turtur Τριγώνι
Streptopelia senegalensis Φοινικοπερίστερο
Streptopelia orientalis Τριγονοπερίστερο
Streptopelia decaocto Δεκαοχτούρα
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Somateria mollisima Πουπουλόπαπια
Sitta neumayer neumayer Βραχοτσοπανάκος
Sitta krueperi Τουρκοτσοπανάκος
Sitta europaea caesia Δεντροτσοπανάκος
Serinus serinus Σκαρθάκι
Scolopax rusticola Μπεκάτσα
Saxicola torquata Μαυρολαίμης
Saxicola rubetra Καστανολαίμης