Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tetrax tetrax
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι