Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Clangula hyemalis Χιονόπαπια
Clamator glandarius Κισσόκουκος
Cisticola juncidis juncidis Κιστικόλη (Ντουλαπάρης)
Circus pygargus Λιβαδόκιρκος
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Circus cyaneus Βαλτόκιρκος
Circus aeruginosus Καλαμόκιρκος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Chlidonias niger Μαυρογλάρονο
Chlidonias leucopterus Αργυρογλάρονο
Chlidonias hybridus Μουστακογλάρονο
Chlamydotis undulata Χλαμυδόγαλος
Chettusia leucura Λεύκουρος
Chettusia gregaria Αγελοκαλημάνα
Charadrius morinellus Βουνοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής