Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nonea obtusifolia
Nonea cesatiana
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Nigritella nigra nigra
Nigella sativa
Nigella fumariifolia
Nigella doerfleri
Nigella degenii
Nigella damascena
Nigella carpatha
Nigella arvensis glauca
Nigella arvensis rechingeri
Nigella arvensis aristata
Nigella arvensis arvensis
Nigella arvensis brevifolia
Nicotiana glauca Αμερικάνος
Netta rufina Φερεντίνι
Neslia apiculata
Nerium oleander Πικροδάφνη
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ