Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium patens
Trifolium parnassi
Trifolium pannonicum
Trifolium pallidum
Trifolium pallescens
Trifolium ochroleucon
Trifolium noricum
Trifolium nigrescens nigrescens
Trifolium nervulosum
Trifolium mutabile
Trifolium micranthum
Trifolium michelianun
Trifolium medium balcanicum
Trifolium leucanthum
Trifolium latinum
Trifolium lappaceum
Trifolium lagrangei
Trifolium infamia-povertii
Trifolium incarnatum incarnatum
Trifolium hybridum hybridum