Στοιχεία Είδους

Όνομα Teucrium montanum
Υποείδος montanum
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Teucrium supinum/teucrium prostratum/teucrium pannonicum
Κοινή Ονομασία
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα STONY AND ROCKY HABITATS/MONTANE,SUBALPINE AND ALPINE ZONE(800-)1600-2400M.
Παγκόσμια Εξάπλωση N.W.AFRICA/W.ASIA/S.EUROPE/C.EUROPE