Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Rhynchocorys elephas elephas
Rhus coriaria Ρούδι
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Rhinolophus mehelyi Ρινόλοφος του Μεχέλυ
Rhinolophus hipposideros Μικρορινόλοφος
Rhinolophus ferrumequinum Τρανορινόλοφος
Rhinolophus euryale Μεσορινόλοφος
Rhinolophus blasii Ρινόλοφος του Μπλάζιους
Rhinanthus sintenisii
Rhinanthus rumelicus
Rhinanthus pubescens
Rhinanthus pindicus
Rhinanthus minor
Rhinanthus melampyroides
Rhinanthus mediterraneus
Rhazya orientalis