Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ajuga laxmannii
Ajuga orientalis aenesia
Ajuga orientalis orientalis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alauda arvensis arvensis Σταρήθρα
Alauda arvensis cantarella Σταρήθρα
Alburnoides bipunctatus ohridanus Τσιρωνάκι
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Alburnus alburnus macedonicus Σίρκο
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Alcea apterocarpa
Alcea heldreichii
Alcea pallida cretica
Alcea pallida pallida
Alcea rosea
Alcea setosa
Alcedo atthis Αλκυόνα