Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Chaerophyllum creticum Χαιρόφυλλο το Κρητικό
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Carduelis chloris aurantiiventris Φλώρος …
Carduelis chloris chloris Φλώρος
Circaetus gallicus Φιδαητός
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Carduelis cannabina bella Φανέτο …
Carduelis cannabina cannabina Φανέτο
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Canis aureus moreoticus Τσακάλι
Cobitis trichonica Τριχονοβελονίτσα
Circus macrourus Στεπόκιρκος
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Citellus citellus gradojevici Σπερμόφιλος