Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Paraphoxinus epiroticus prespensis Τσίμα
Paraphoxinus epiroticus epiroticus Τσίμα
Picoides tridactylus alpinus Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης
Populus tremula Τρεμόλευκα
Pinus brutia Τραχεία πεύκη
Podarcis muralis muralis Τοιχογουστέρα
Pistacia lentiscus Σχίνο
Pernis apivorus Σφηκιάρης
Porzana porzana Στικτοπουλάδα
Picus canus canus Σταχτοτσικλητάρα
Passer domesticus Σπουργίτης
Porphyrio porphyrio Σουλτανοπουλάδα
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Podiceps cristatus Σκουροβουτηχτάρι
Pitymys majori Σκαπτοποντικός του Μάγιερ
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii punctigularis Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii biinsulicola Σιλιβούτι …
Podarcis erhardii makariaisi Σιλιβούτι των Μακάρων
Podarcis erhardii leukaorii Σιλιβούτι των Λευκών ορέων