Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Imperata cylindrica
Inula britannica
Inula conyza
Inula crithmoides
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula hirta
Inula oculus-christi
Inula pseudolimonella
Inula subfloccosa
Ipomoea acuminata
Ipomoea purpurea
Inachis io Ιναχίς η Ιώ
Ipomoea sagittata
Ipomoea stolonifera
Iris albicans
Iris attica
Iris germanica
Iris planifolia
Iris pseudacorus