Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Παρθένο Δάσος Φρακτού (Ζαγκραντένια)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040003
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Δράμας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 5002.85
Χερσαία Έκταση (ha) 5000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 31.5
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 1950.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 900.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από δάση με κωνοφόρα και φυλλοβόλα δέντρα. Υπάρχουν δάση με Picea abies (Ερυθρελάτη), Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο) και Οξιά. Τα δάση αυτά δεν φαίνεται να έχουν υλοτομηθεί πρόσφατα. Υπάρχουν επίσης ανοικτού χαρακτήρα λιβάδια και βραχώδεις ορεινοί γκρεμοί, όπου φυτρώνουν πολυάριθμα σπάνια φυτά.
Κατάσταση Τόπου Φυσική/Αριστη
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική, λόγω της έλλειψης ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς είναι ένα από τα λίγα παρθένα δάση στην Ευρώπη.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Εκτατική υλοτόμηση και κατασκευή δρόμων στα γύρω δάση, παράνομο κυνήγι.
Τρωτότητα Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται μέσω ενός μοναδικού δρόμου και η απαιτούμενη άδεια εισόδου έχει θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο η περιοχή δεν προστατεύεται το διάστημα Νοεμβρίου - Απριλίου, όταν οι φύλακες φεύγουν.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Acer heldreichii heldreichii (Αγριοπλάτανος)
Achillea millefolium
Aconitum lamarckii
Actaea spicata
Ajuga pyramidalis
Bruckenthalia spiculifolia (Μπρουκενθάλια η ακιδόφυλλη)
Campanula cervicaria
Campanula rapunculoides
Cardamine amara
Carduus kerneri scardicus
Carduus personata ablidus
Centaurea nervosa nervosa
Centaurea scabiosa
Chaerophyllum hirsutum
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Cicerbita alpina
Crepis conyzifolia conyzifolia
Cytisus procumbens (Κύτισος ο έρπων)
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus superbus superbus
Doronicum austriacum
Epilobium montanum
Euphorbia amygdaloides amygdaloides
Euphrasia hirtella
Euphrasia liburnica
Gentiana symphyandra
Geranium macrorrhizum
Geum phodopeum
Gymnocarpium dryopteris
Hypericum maculatum
Inula hirta
Lactuca visianii
Lilium rhodopaeum
Linum capitatum capitatum
Melampyrum sylvaticum
Moehringia pendula
Oxalis acetosella
Petasites kablikianus
Picea abies (Ερυθροελάτη)
Pinus nigra pallasiana (Ανατολικό μαυρόπευκο)
Polygala major
Polygonatum verticillatum
Potentilla erecta
Pulmonaria rubra
Ranunculus platanifolius
Rosa pendulina (Αγριοτριανταφυλλιά η κρεμοκλαδής)
Rubus idaeus (Σμεουρδιά)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Sambucus racemosa (Ανδριανός)
Seseli peucedanoides
Silene waldsteinii
Soldanella carpatica
Sorbus aucuparia aucuparia (Αγριοσορβιά)
Sorbus austriaca austriaca (Αυστριακή σορδιά)
Stellaria graminea
Stellaria neglecta
Symphytum tuberosum angustifolium
Thesium linophyllon montanum
Valeriana officinalis collina
Veratrum album
Verbascum nigrum abietinum
Verbascum speciosum speciosum
Veronica barrelieri
Veronica urticifolia
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola rhodopeia
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Rupicapra rupicapra balcanica (Αγριόγιδο)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Αξιόλογα Πτηνά
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Bonasa bonasia (Αγριόκοτα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Columba oenas oenas (Φασσοπερίστερο)
Columba palumbus palumbus (Φάσσα)
Corvus corax corax (Κόρακας)
Cuculus canorus (Κούκος)
Dendrocopos major pinetorum (Παρδαλοτσικλητάρα)
Dryocopus martius martius (Μαυροτσικλητάρα)
Ficedula parva parva (Νανομυγοχάφτης)
Loxia curvirostra (Σταυρομύτης)
Nucifraga caryocatactes (Καρυοθραύστης)
Picoides tridactylus alpinus (Τριδάκτυλος δρυοκολάπτης)
Picus canus canus (Σταχτοτσικλητάρα)
Scolopax rusticola (Μπεκάτσα)
Tetrao urogallus (Αγριοκουρνός)
Turdus merula merula (Κότσυφας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Salamandra salamandra salamandra (Σαλαμάνδρα)
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη