Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrax tetrax
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Troglodytes troglodytes Τρυποφράκτης
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus naumanni Στικτή τσίχλα