Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Delichon urbica urbica Σπιτοχελίδονο
Dendrocopos leucotos lilfordi Λευκονώτης
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Dendrocopos medius medius Μεσοτσικλητάρα
Dendrocopos minor buturlini Νανοτσικλητάρα
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Dryocopus martius martius Μαυροτσικλητάρα