Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox zygiformis
Teucrium divaricatum villosum
Trachelium jacquinii tumelianum
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Turdus torquatus torquatus Χιονότσιχλα
Thymus teucrioides teucrioides
Trisetum splendens tenue
Thymelaea tartonraira tartonraira
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Trisetum flavescens splendens
Thymus sipyleus sipyleus
Teucrium scordium scordium
Teucrium scordium scordioides
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Thymus rechingeri rechingeri
Torilis arvensis purpurea
Thymelaea passerina pubescens
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός