Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscardinus avellanarius zeus Βουνομυωξός
Milium vernale vernale
Minuartia verna verna
Matthiola fruticulosa valesiaca
Melica transsilvanica transsilvanica
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Minuartia verna thessala
Myrtus communis tarentina Μυρτιά η Τερεντίνιος
Myosotis sylvatica subarvensis
Myosotis alpestris suaveolens
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Minuartia setacea stojanovii
Mentha spicata spicata
Minuartia setacea setacea
Malcolmia macrocalyx scyria
Medicago sativa sativa
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα
Melitaea arduinna rhodopensis Μελιταία η Ροδόπια
Myosotis refracta refracta
Myosotis ramosissima ramosissima