Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Quercus pubescens pubescens Χνουδοβελανιδιά
Quercus ithaburensis macrolepis Ήμερη βελανιδιά
Quercus infectoria infectoria Κηκιδοβελανιδιά
Quercus pubescens anatolica Χνουδωτή βελανιδιά
Quercus ilex Αριά
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)
Quercus polycarpa Πολύκαρπη βελανιδιά
Quercus trojana Μακεδονική βελανιδιά
Quercus brachyphylla Μικρόφυλλη βελανιδιά
Quercus virgiliana Βιργιλιανή βελανιδιά
Quercus cerris Τσέρνο (Τσερνοβελανιδιά)
Quercus coccifera Πουρνάρι
Quercus dalechampii
Quercus frainetto Πλατύφυλλη βελανιδιά