Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Athene noctua Κουκουβάγια
Aquila pomarina Κραυγαητός
Aquila clanga Στικταητός
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Aegypius monachus Μαυρόγυπας
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alectoris chukar Νησιώτικη πέρδικα
Alectoris graeca Πετροπέρδικα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas clypeata Χουλιαρόπαπια
Anas crecca Κιρκίρι
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anas platyrhynchos Πρασινοκέφαλη
Anas querquedula Σαρσέλα
Anas strepera Καπακλής
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anser caerulescens Λευκόχηνα