Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arisarum vulgare vulgare
Alosa caspia vistonica Θρίτσα (Κασπιολόζα)
Allium paniculatum villosulum
Achillea umbellata umbellata
Allium ursinum ucrainicum
Apus melba tuneti Σκεπαρνάς
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Asplenium trichomanes trichomanes
Allium sphaerocephalon trachypus
Anthemis tomentosa tomentosa Ανθεμίδα η γναφαλώδης
Anthemis tinctoria tinctoria
Astragalus thracicus thracicus
Alburnoides bipunctatus thessalus Τσιρωνάκι της θεσσαλίας
Agrostemma githago thessalum Αγρόστεμα το θεσσαλικό
Alburnus alburnus thessalicus Σίρκο της Θεσσαλίας
Asperula aristata thessala
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Alyssum nebrodense tenuicaule
Andrachne telephioides telephioides