Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Satureja vulgaris vulgaris
Silene vulgaris vulgaris
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Silene parnassica vourinensis
Silene vulgaris vourinensis
Serarias vomeracea vomeracea
Senecio thapsoides visianianus
Stachys spreitzenhoferi virella
Scleranthus annuus verticillatus
Scutellaria velenovskyi velenovskyi
Scutellaria albida vacillans
Silene pusilla tymphaea
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Stipa tirsa tirsa
Silene flavescens thessalonica
Spalax leucodon thessalicus Θεσσαλικός τυφλοπόντικας
Spalax leucodon thermaicus Μακεδονικός τυφλοπόντικας
Senecio thapsoides thapsoides
Sedum amplexicaule tenuifolium
Scabiosa taygetea taygetea