Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhacocleis distinguenda Ρακοκλεής …
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός
Rhacocleis graeca Ρακοκλεής ο γραικός
Rhacocleis insularis Ρακοκλεής ο νησιωτικός
Rhacocleis silvestrii Ρακοκλεής ο δασικός
Rhacocleis trilobata Ρακοκλεής ο τρίβολος
Rumex acetosella acetoselloides
Ranunculus acris acris
Rumex bucephaloforus aegaeus
Rattus rattus alexandrinus Μαυροποντικός
Rhodeus sericeus amarus Μουρμουρίτσα
Ribes uva-crispa austro-europaeum Λαγοκερασιά
Rupicapra rupicapra balcanica Αγριόγιδο
Ranunculus ficaria bulbifer
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ruta chalepensis chalepensis
Rumex tuberosus creticus
Ranunculus bullatus cytheraeus
Rochelia disperma disperma