Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium ferrinii
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Achillea cretica
Allium frigidum
Allium gomphrenoides
Allium goulimyi
Agrostis canina
Acinos nanus
Agrostis capillaris
Allium heldreichii
Allium hymettium
Allium integerrimum
Allium longanum
Allium luteolum
Allium macedonicum
Allium maniaticum
Allium melanantherum
Allium meteoricum
Allium moschatum
Alyssum taygeteum