Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis chia Ανθεμίδα της Χίου
Anthemis brachmannii Ανθεμίδα του Μπράτσμαν
Anthemis austriaca Ανθέμιδα η Αυστριακή
Anthemis auriculata Ανθέμιδα η ωτιδιοφόρος
Anthemis arvensis arvensis Ανθέμιδα η αρουραία
Anthemis arvensis cyllenea Ανθέμιδα της Κυλλήνης
Anthemis arvensis incrassata Ανθέμιδα η πυκνή
Anthemis anatolica
Anthemis ammanthus paleacea Ανθεμίδα η παλεάκεα
Anthemis ammanthus ammanthus Ανθεμίδα ο άμμανθος
Anthemis altissima Ανθεμίδα η υψηλώτατη
Anthemis abrotanifolia
Anterastes serbicus Αντεραστής ο Σερβικός
Antennaria dioica
Anser fabalis Χωραφόχηνα
Anser erythropus Νανόχηνα
Anser caerulescens Λευκόχηνα
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Anser anser anser Σταχτόχηνα
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα