Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Aegithalos caudatus caudatus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus europaeus Αιγίθαλος
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Aegithalos caudatus macedonicus Αιγίθαλος της Μακεδονίας
Alcedo atthis Αλκυόνα
Alopochen aegyptiacus Αλωπόχηνα
Anas discors Αμερικάνικη Σαρσέλα
Anser albifrons Ασπρομέτωπη χήνα
Acrocephalus palustris Βαλτοποταμίδα
Asio flammeus Βαλτόμπουφος
Aythya nyroca Βαλτόπαπια
Aquila heliaca heliaca Βασιλαητός
Acrocephalus schoenobaenus Βουρλοποταμίδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Aythya ferina Γκισάρι
Anthus trivialis trivialis Δενδροκελάδα
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο
Aegolius funereus Ελατόμπουφος
Acrocephalus scirpaceus Καλαμοποταμίδα