Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Tetrax tetrax
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Turdus torquatus alpestris Απλική τσίχλα
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Turdus merula merula Κότσυφας
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Tringa glareola Λασπότριγγας
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Turdus ruficollis Μαυρόλαιμη τσίχλα
Tringa erythropus Μαυρότριγγας
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tringa nebularia Πρασινοσκέλης