Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Κορυφές Όρους Όρβηλος (Αλή Μποτούς)
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00040005
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 3136.31
Χερσαία Έκταση (ha) 3000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 56.3
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 2212.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 13.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Η περιοχή καλύπτει τον όγκο του όρους Όρβηλος με τις υψηλότερες κορυφές και πλαγιές πάνω από το χωριό Κατάφυτο. Καλύπτεται από αλπικά και υποαλπικά λιβάδια με πλούσια και σπάνια χλωρίδα. Υπάρχουν επίσης μικρά δάση με κωνοφόρα δέντρα όπως Abies borisii - regis (Μακεδονικό έλατο), Pinus leucodermis (Ρόμπολο), Pinus sylvestris (Δασική πεύκη) και φυλλοβόλα δέντρα.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Σταθερότητα/Συντήρηση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι η πλούσια βλάστηση, η σπάνια χλωρίδα και το πολύ περιορισμένο αντίκτυπο της ανθρώπινης δραστηριότητας στην περιοχή (πολύ περιορισμένη βόσκηση).

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Όχι άμεσες απειλές.
Τρωτότητα Προς το παρόν δεν υπάρχουν σημαντικές απειλές, εκτός από το κυνήγι το οποίο ασκείται για μικρή περίοδο.
Προτεραιότητα προστασίας Δευτερεύουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Abies borisii-regis (Μακεδονικό έλατο)
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea millefolium
Ajuga laxmannii
Allium macedonicum
Allium moschatum
Amelanchier ovalis ovalis (Αμελάνχιερ το ωοειδές)
Androsace villosa
Anthericum liliago
Anthyllis aurea
Anthyllis montana jacquinii
Anthyllis vulneraria bulgarica
Anthyllis vulneraria pulchella
Arctostaphylos uva-ursi (Αρκτοστάφυλος)
Arenaria cretica
Arenaria filicaulis graeca
Artemisia alba
Asyneuma canescens
Bromus cappadocicus cappadocicus
Campanula orphanidea
Carduus kerneri scardicus
Carex kitaibeliana capillata
Carum rigidulum palmatum
Centaurea marmorea
Centaurea napulifera napulifera
Centaurea parilica
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium decalvans decalvans
Chaerophyllum aureum
Chamaecytisus eriocarpus (Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος)
Chondrilla uromoffii
Colchicum autumnale
Colchicum doerfleri
Convolvulus boissieri suendermannii (Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν)
Coronilla varia
Cruciata glabra
Cytisus agnipilus (Κύτισος ο αμνόχνουδος)
Delphinium fissum
Dianthus gracilis drenowskianus
Dianthus noeanus
Dianthus petraeus orbelicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Dianthus simulans
Dryas octopetala (Δρυάς η οκτωπέταλη)
Erysimum drenowskii
Euphorbia baselices
Ferulago sylvatica confusa
Ferulago sylvatica sylvatica
Festuca pirinica
Festucopsis sancta
Fritillaria drenovskii
Fumana procumbens (Φουμάνα η έρπουσα)
Galium aegeum
Genista subcapitata (Γενίστα η υποκεφαλωτή)
Gentiana verna balcanica
Gladiolus palustris
Globularia bisnagarica
Globularia cordifolia (Γκλομπουλάρια η καρδιόφυλλη)
Goniolimon tataricum
Haplophyllum balcanicum
Haplophyllum coronatum
Helianthemum canum canum (Ηλιάνθεμο)
Hypericum linarioides
Hypericum rochelii
Iberis saxatilis saxatilis
Inula ensifolia
Iris reichenbachii
Laserpitium siler laeve
Linaria dalmatica
Linum capitatum capitatum
Linum elegans
Linum hirsutum hirsutum
Linum perenne alpinum
Matthiola fruticulosa valesiaca
Minuartia glomerata macedonica
Minuartia setacea stojanovii
Myosotis sylvatica subarvensis
Odontites lutea
Onobrychis alba calcarea
Onobrychis montana scardica
Onosma visianii
Orchis ustulata
Paronychia macedonica
Paronychia rechingeri
Pedicularis friderici-augusti
Pinus heldreichii (Ρόμπολο)
Pinus montana (Βουνόπευκο)
Plantago argentea
Polygala nicaeensis mediterranea
Polygala supina phodopea
Potentilla apennina stojanovii
Pulsatilla halleri rhodopaea
Rhinanthus rumelicus
Rosa pimpinellifolia (Αγριοτριανταφυλλιά η πιμπινελλόφυλλη)
Salix caprea (Γιδοϊτιά)
Saponaria bellidifolia
Satureja pilosa
Saxifraga exarata
Saxifraga ferdinandi-coburgi
Saxifraga luteoviridis
Saxifraga sempervivum
Saxifraga stribrnyi
Scabiosa triniifolia
Scutellaria alpina
Sempervivum kindingeri
Senecio macedonicus
Sesleria rigida achtarovii
Silene balcanica
Silene bupleuroides bupleuroides
Silene ciliata
Silene flavescens thessalonica
Silene orbelica
Silene supina
Smyrnium perfoliatum perfoliatum
Sorbus aria aria (Ασημοσορδιά)
Sorbus aria cretica (Κρητική ασημοσορδιά)
Stachys leucoglossa
Stachys recta recta
Stellaria graminea
Syringa vulgaris (Πασχαλιά)
Trifolium heldreichianum
Trinia glauca glauca
Verbascum humile
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Viola delphinantha
Viola reichenbachiana
Αξιόλογα Θηλαστικά
Canis lupus (Λύκος)
Capreolus capreolus (Ζαρκάδι)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Ursus arctos (Αρκούδα)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Αξιόλογα Ψάρια
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Nymphalis xanthomelas (Νυμφαλίς η ξανθομέλας)
Σχόλια για τα είδη