Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Αμβρακικός κόλπος
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010036
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Αρτας
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 29213.51
Χερσαία Έκταση (ha) 25000.0
Συνολική Περίμετρος (km) 496.6
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 329.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m)
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλο διπλό Δέλτα του Λούρου και του Άραχθου ποταμού, οι οποίοι εκβάλλουν σ' ένα σχεδόν κλειστό κόλπο. Αρκετά μεγάλες λιμνοθάλασσες, καλαμιώνες, παραποτάμιο δάσος, υγρά λιβάδια, αλμυρόβαλτοι, λασπότοποι και δασώδεις λόφοι. Επίσης υπάρχουν γκρεμοί, νησίδες, λουρονησίδες και παραλίες.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Ταχεία υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένας από τους λιγότερο κατεστραμμένους και πλούσιος οικολογικά βιότοπους που έχουν απομείνει στην Ευρώπη. Μία από τις δύο τοποθεσίες αναπαραγωγής στην Ελλάδα για Pelecanus crispus (Αργυροπελεκάνος). Υπάρχουν αποικίες από ερωδιoύς και μερικές φορές από Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτα), γλαρόνια, Glareola pratincola (Νεροχελίδονο) και Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς). Επίσης υπάρχει Aythya nyroca (Βαλτόπαπια) και σπάνια αρπακτικά πουλιά. Πολύ σημαντική περιοχή ξεχειμωνιάσματος, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση από πάπιες στην Ελλάδα, ενώ έχουν καταγραφεί 31 είδη ερπετών.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Δημιουργία τάφρων και στραγγιστικά έργα για τις αγροκαλλιέργειες, δόμηση, επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών, έντονο κυνήγι (κυρίως παράνομο), αγροχημική και βιομηχανική ρύπανση, ενώ η κατασκευή δρόμων διευκολύνει τη δημόσια πρόσβαση.
Τρωτότητα Απειλείται από μεγάλα αναπτυξιακά έργα και από την αλλαγή του υδρολογικού καθεστώτος.
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Ipomoea sagittata
Spirodela polyrhiza
Αξιόλογα Θηλαστικά
Apodemus mystacinus epimelas (Βραχοποντικός)
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Sciurus vulgaris ameliae (Σκίουρος Αμέλιος)
Sciurus vulgaris lilaeus (Σκίουρος ο Λιλέος)
Vulpes vulpes crucigera (Αλεπού)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Alectoris graeca (Πετροπέρδικα)
Anas acuta (Ψαλίδα)
Anas clypeata (Χουλιαρόπαπια)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas penelope (Σφυριχτάρι)
Anas strepera (Καπακλής)
Anthus campestris campestris (Χαμοκελάδα)
Aquila chrysaetos chrysaetos (Χρυσαητός)
Aquila clanga (Στικταητός)
Aquila pomarina (Κραυγαητός)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Botaurus stellaris (Ηταυρος)
Bubulcus ibis (Γελαδάρης)
Burhinus oedicnemus oedicnemus (Πετροτριλίδα)
Calandrella brachydactyla (Μικρογαλιάντρα)
Caprimulgus europaeus (Γυδοβυζάχτρα)
Cercotrichas galactotes (Κουφαηδόνι)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Circaetus gallicus (Φιδαητός)
Circus aeruginosus (Καλαμόκιρκος)
Circus cyaneus (Βαλτόκιρκος)
Coracias garrulus (Χαλκοκουρούνα)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco biarmicus feldeggi (Χρυσογέρακο)
Ficedula semitorquata (Δρυομυγοχάφτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Glareola pratincola (Νεροχελίδονο)
Gyps fulvus (Όρνιο)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Hieraaetus pennatus (Σταυραητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Hippolais olivetorum (Λιοστριτσίδα)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Lanius collurio collurio (Αητόμαχος)
Lanius minor (Γαϊδουροκεφαλάς)
Larus genei (Λεπτόραμφος γλάρος)
Melanocorypha calandra calandra (Γαλιάντρα)
Milvus migrans aegypticus (Τσίφτης Αιγυπτιακός)
Milvus milvus (Ψαλιδιάρης)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Sterna sandvicensis (Χειμωνογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Tringa glareola (Λασπότριγγας)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Bufo bufo bufo (Χωματόφρυνος)
Bufo viridis viridis (Πρασινόφρυνος)
Elaphe situla (Σπιτόφιδο)
Emys orbicularis (Βαλτοχελώνα)
Hyla arborea arborea (Δεντροβάτραχος)
Mauremys caspica rivulata (Ποταμοχελώνα)
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Podarcis muralis albanica (Αλβανική γουστέρα)
Rana dalmatina (Ευκίνητος Βάτραχος)
Rana ridibunda ridibunda (Λιμνοβάτραχος Δ. Ελλάδας)
Testudo hermanni hermanni (Ονυχοχελώνα)
Testudo marginata (Κρασπεδωτή χελώνα)
Αξιόλογα Ψάρια
Barbus albanicus (Στρωσσίδι)
Barbus peloponnesius peloponnesius (Αμμοσούρτης)
Cobitis hellenica arachthosensis (Λουροβελονίτσα)
Economidichthys pygmaeus (Λουρογωβιός)
Eudontomyzon hellenicus (Γκαβόχελο)
Gasterosteus aculeatus (Αγκαθερό)
Leuciscus cephalus albus (Τυλινάρι)
Paraphoxinus epiroticus epiroticus (Τσίμα)
Phoxinellus pleurobipunctatus (Λιάρα)
Rutilus ylikiensis (Δρομίτσα)
Salmo trutta (Πέστροφα)
Valencia letourneuxi (Ζουρνάς)
Zosterisessor ophiocephalus (Πρασινογωβιός)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη