Στοιχεία Τόπου

Επίπεδα τόπων:
Επιλογές:

Σχεδίαση επιφανειών
Κωδικοί τόπων
Οικισμοί

Χαρτογραφικό υπόβαθρο:

Open cycle map
Open Street map
Κτηματολόγιο Α.Ε.

Γενικά Στοιχεία

Όνομα Λίμνη Κερκίνη
Κατηγορία Τόπου Βιότοπος CORINE
Κωδικός Τόπου A00010013
Κύριος Χαρακτήρας
Βιότοπος
Φυσικό Τοπίο
Δομημένο Τοπίο
Διοικητική Υποδιαίρεση Νομός Σερρών
Δήμος-Κοινότητα
Συνολική Έκταση (ha) 9092.58
Χερσαία Έκταση (ha) 9300.0
Συνολική Περίμετρος (km) 56.1
Μέγιστο Υψόμετρο (m) 100.0
Ελάχιστο Υψόμετρο (m) 40.0
Ένταξη στο Υπάρχον Θεσμικό Πλαίσιο

Χαρακτηριστικά

Τύπος Τοπίου
Κλίμα
Γεωλογία
Περιγραφή Τόπου Μεγάλη λίμνη γλυκού νερού, μερικώς τεχνητή, τροφοδοτείται από τον ποταμό Στρυμόνα και χρησιμοποιείται ως ταμιευτήρας άρδευσης των πεδιάδων κατάντη. Επίσης περιλαμβάνει τις πλαγιές του βουνού Μπέλες στα βόρεια.
Κατάσταση Τόπου Καλή
Εγκατάλειψη οικισμών
Τάση Κατάστασης Τόπου Αργή υποβάθμιση
Ιστορία και εξέλιξη του τόπου
Σημεία με καλή Θέα
Μονοπάτια Περίπατοι

Αξίες

Οικολογική Αξία
Κοινωνικοοικονομική/πολιτιστική Αξία
Αισθητική Αξία
Σχόλιο για τις αξίες Ένας πολύ σημαντικός υγρότοπος από πολλές απόψεις. Παραγωγικό οικοσύστημα και ψαρότοπος. Οι πελεκάνοι είχαν προσπαθήσει να φωλιάσουν. Το 1982, με την κατασκευή των φραγμάτων, η στάθμη του νερού αυξήθηκε κατά 4 - 8 m. Τα ρηχά έλη και οι πληθυσμοί των πουλιών είχαν μειωθεί, αρχίζουν όμως πάλι να ανακάμπτουν. Πολύ σημαντική περιοχή για την αναπαραγωγή των: ερωδιών, Falacrocorax carbo (Κορμοράνοι), Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα), Plegadis falcinellus (Χαλκόκοτες), γλαρονιών, παρυδάτιων πουλιών και Aythya nyroca (Βαλτόπαπια). Πλούσιοι πληθυσμοί αρπακτικών πουλιών και μεγάλων θηλαστικών στους γύρω λόφους, περιλαμβάνοντας ίσως Lynx lynx (Λύγκας) και αρκούδες. Υπάρχει πλούσια ερπετοπανίδα.

Κίνδυνοι

Απειλές/διαταραχές
Σχόλιο για τις απειλές-διαταραχές Η αστάθεια της στάθμης του νερού μειώνει την παραλίμνια βλάστηση. Ρύπανση από αγροχημικά κατάλοιπα και από λύματα προερχόμενα από τη Βουλγαρία. Παράνομο κυνήγι, παράνομο ψάρεμα, κόψιμο δέντρων και αποψίλωση των γύρω δασών.
Τρωτότητα
Προτεραιότητα προστασίας Πολύ Επείγουσα

Πανίδα και Χλωρίδα

Χαρακτηριστικά Ενδιαιτήματα
Αξιόλογα Φυτά
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Αξιόλογα Θηλαστικά
Bubalus bubalis (Βούβαλος)
Canis aureus moreoticus (Τσακάλι)
Canis lupus (Λύκος)
Felis silvestris morea (Αγριόγατος του Μωριά)
Glis glis argenteus (Δασομυωξός)
Glis glis pindicus (Δασομυωξός της Πίνδου)
Lutra lutra (Βίδρα)
Martes foina (Κουνάβι)
Meles meles (Ασβός)
Sus scrofa (Αγριογούρουνο)
Αξιόλογα Πτηνά
Alcedo atthis (Αλκυόνα)
Anas crecca (Κιρκίρι)
Anas platyrhynchos (Πρασινοκέφαλη)
Anas strepera (Καπακλής)
Anser albifrons (Ασπρομέτωπη χήνα)
Anser anser anser (Σταχτόχηνα)
Anser erythropus (Νανόχηνα)
Anser fabalis (Χωραφόχηνα)
Aquila heliaca heliaca (Βασιλαητός)
Ardea cinerea (Σταχτοτσικνιάς)
Ardea purpurea (Πορφυροτσικνιάς)
Ardeola ralloides (Κρυπτοτσικνιάς)
Aythya ferina (Γκισάρι)
Aythya fuligula (Μαυροκέφαλη)
Aythya marila (Μαριλόπαπια)
Aythya nyroca (Βαλτόπαπια)
Branta ruficollis (Κοκκινόχηνα)
Bubulcus ibis (Γελαδάρης)
Bucephala clangula (Βουκεφάλας)
Chlidonias hybridus (Μουστακογλάρονο)
Chlidonias niger (Μαυρογλάρονο)
Ciconia ciconia (Λευκοπελαργός)
Cygnus cygnus (Αγριόκυκνος)
Dendrocopos syriacus (Βαλκανοτσικλητάρα)
Egretta alba (Αργυροτσικνιάς)
Egretta garzetta (Λευκοτσικνιάς)
Falco peregrinus brookei (Πετρίτης)
Gelochelidon nilotica (Γελογλάρονο)
Grus grus (Γερανός)
Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός)
Himantopus himantopus (Καλαμοκανάς)
Ixobrychus minutus (Μικροτσικνιάς)
Larus ichthyaetus (Ψαρόγλαρος)
Larus ridibundus (Καστανοκέφαλος γλάρος)
Limosa limosa limosa (Λιμόζα)
Mergus albellus (Νανοπρίστης)
Milvus migrans migrans (Τσίφτης)
Netta rufina (Φερεντίνι)
Nycticorax nycticorax (Νυχτοκόρακας)
Pelecanus crispus (Αργυλοπελεκάνος)
Pelecanus onocrotalus (Ροδοπελεκάνος)
Phalacrocorax carbo sinensis (Κορμοράνος)
Phalacrocorax pygmeus (Λαγγόνα)
Philomachus pugnax (Μαχητής)
Platalea leucorodia (Χουλιαρομύτα)
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus (Σκουροβουτηχτάρι)
Recurvirostra avosetta (Αβοκέττα)
Sterna albifrons (Νανογλάρονο)
Sterna hirundo (Ποταμογλάρονο)
Tachybaptus ruficollis (Νανοβουτηχτάρι)
Tadorna tadorna (Βαρβάρα)
Vanellus vanellus (Καλημάνα)
Αξιόλογα Αμφίβια / Ερπετά
Natrix tessellata tessellata (Κυβόφιδο)
Αξιόλογα Ψάρια
Hypophthalmichthys molitrix (Ασημοκυπρίνος)
Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο)
Stizostedion lucioperca (Ποταμολαύρακο)
Αξιόλογα Ασπόνδυλα
Σχόλια για τα είδη