Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium graecum
Hieracium gymnocephalum
Hieracium halacsyi
Hieracium heldreichii
Heracleum platytaenium Ηράκλειο το πλατυταίνιο
Helianthus tuberosus
Hieracium integratum
Hieracium italicum
Heracleum orphanidis
Hieracium leithneri
Hieracium leucocomum
Helichrysum doerfleri
Hieracium megalothecum
Hieracium naegelianiforme
Hieracium naegelianum
Hieracium necopinum
Hieracium obliquum
Hieracium olympicum
Hieracium ossaeum
Hiparrhenia hirta